Osoba niepełnosprawna w pracy

Często pracodawcy i osoby niepełnosprawne zadają sobie pytania: „Jak powinna wyglądać praca dla osób niepełnosprawnych?”, „Jakie warunki należy zapewnić osobom niepełnosprawnym?”, „Jakie umowy podpisać” oraz „Jak wygląda kwestia dofinansowania na stanowiska zajmowane przez osoby niepełnosprawne”.

kobieta na wózku

Kodeks pracy

Osoby niepełnosprawne podobnie jak osoby pełnosprawne, podlegają dokładnie takim samym prawom podczas zatrudniania. Podstawowym aktem prawnym, regulującym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie, jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, podobnie jak w przypadku innych pracowników - Kodeks Pracy.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Są 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Jeśli posiadasz znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności nie dyskwalifikuje Cię to, do podjęcia pracy. Twój pracodawca nie musi też zapewniać warunków odpowiednich dla pracy chronionej w dwóch przypadkach:

1. W momencie, gdy pracodawca przystosuje Twoje stanowisko do potrzeb osoby
niepełnosprawnej.

2. A także, gdy pracodawca zatrudnia Cię w formie telepracy.

Jako osoba niepełnosprawna będziesz mógł pracować pod warunkiem, że posiadasz zgodę na wykonywanie pracy, wydaną przez lekarza medycyny pracy, a praca na Twoim stanowisku jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika.

*Podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

 podpisywanie dokumentów

 

 

Godziny pracy

Jako osoba niepełnosprawna o stopniu lekkim możesz pracować maksymalnie 8 godzin na dobę, co daje równe 40 godzin w tygodniu. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, możesz maksymalnie pracować przez 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu. Będąc osobą niepełnosprawną, możesz pracować w godzinach dziennych bez godzin nadliczbowych, masz także prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy, która będzie wliczana w godziny pracy. Wyjątkiem stanowi przypadek, w którym zostałeś zatrudniony do pilnowania np.: jako ochroniarz, a także na wniosek osoby zatrudnionej, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników bądź lekarz
sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę. Wówczas wymiar godzin pracy i zakaz zatrudniania w porze nocnej nie obowiązuje pracodawcę.

Dodatkowy urlop

Przy podejmowaniu pracy pamiętaj, że masz także prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo to przysługuje Ci po przepracowaniu roku, po dniu zaliczenia Cię do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlopu dodatkowego nie przyznaje się, jeśli pracownik bierze urlop na 26 dni roboczych bądź jeśli jego urlop dodatkowy przekracza 10 dni roboczych.

 mężczyzna na wózku

Dofinansowania do wynagrodzenia

Każdemu pracodawcy, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, przysługuje dofinansowanie, na miesięczne wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie to jest przyznawane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pod Warunkiem, że pracownik ten znajduje się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania doskonale prezentuje wykres przygotowany przez Poradnik Przedsiębiorcy, na którym w prosty sposób przedstawione są stawki dofinansowań, które przysługują na poszczególny stopień niepełnosprawności.

tabela stopnie niepełnosprawnościAutor: Poradnik przedsiębiorczy

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przysługuje pracodawcom, którzy:

 • zatrudniają osoby niepełnosprawne na umowę o pracę,
 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • nie zalegają w zobowiązaniach wobec Funduszu,
 • zatrudniają 25 osób, z czego przynajmniej 6%, stanowią osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom jeżeli:

 • zawierają umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • w momencie, gdy pracownicy posiadają lekki lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności i mają ustalone prawo do emerytury,
 • pracownicy są zatrudnieni w formie przewidującej wypłatę ich wynagrodzeń ze
  środków publicznych.